Suomen
Urantia-seura ry
Finnish → Urantia-kirja Valitse 1. kieliValitse 2. kieli
Split reading
Valitse Luku (0-196):
  
Info ¦ Osat ¦ Otsikot ¦ [+]Prev  Next

 

Urantia-kirja

Luku 109

Suuntaajien suhde universumin luotuihin

109:0.1 (1195.1) AJATUKSENSUUNTAAJAT ovat niitä lapsia, joilla on universumielämänura, ja neitseellisten Suuntaajien pitää todellakin hankkia kokemusta, samalla kun kuolevaiset luodut varttuvat ja kehittyvät. Aivan kuten ihmislapsen persoonallisuus laajenee evolutionaariseen olemassaoloon kuuluvia kamppailuja varten, samalla tavalla myös Suuntaaja kasvaa suureksi ylösnousemuksellisen elämän seuraavan vaiheen harjoituksissa. Kun lapsi varhaislapsuutensa sosiaalisen ja leikkitoiminnan kautta hankkii sopeutuvaa monipuolisuutta aikuisikänsä toimintoja varten, samoin hänessä asuva Suuntaaja jo maallisessa vaiheessa tapahtuvan esisuunnittelun ja morontiaelämänvaihetta koskevien toimintojen harjoittelun keinoin hankkii taitoa kosmisen elämän seuraavaa näyttämöä varten. Ihmisyyttä edustava olemassaolo on harjoitusjakso, jonka Suuntaaja käyttää tehokkaasti hyväkseen valmistautuessaan tulevan elämän entistä lukuisampiin velvollisuuksiin ja laajempiin mahdollisuuksiin. Mutta Suuntaajan eläessä sisimmässäsi sen ponnistelut eivät kovinkaan laajasti kohdistu ajallisen elämän ja planetaarisen olemassaolon asioihin. Tällä hetkellä Ajatuksensuuntaajat ovat ihmisten kehittyvissä mielissä ikään kuin harjoittelemassa asioita, jotka universumissa läpikäytävän elämänuran aikana ovat todellisia.

1. Suuntaajien kehitys

109:1.1 (1195.2) On pakostakin niin, että on olemassa kaikenkattava ja yksityiskohtainen järjestelmä neitseellisten Suuntaajien kouluttamiseksi ja kehittämiseksi, ennen kuin ne lähetetään Diviningtonista eteenpäin, mutta me emme siitä todellisuudessa kovinkaan paljon tiedä. On epäilemättä olemassa myös laaja-alainen uudelleenkoulutusjärjestelmä niitä Suuntaajia varten, joilla jo on kokemusta ihmisen sisimmässä olemisesta, ennen kuin ne lähtevät uusiin tehtäviin kuolevaiseen liittyäkseen, mutta tätäkään emme aktuaalisesti tiedä.

109:1.2 (1195.3) Personoidut Suuntaajat ovat kertoneet minulle, että joka kerta, kun Opastajan asuttama kuolevainen ei jääkään eloon, Suuntaaja joutuu Diviningtoniin palatessaan jatkokoulutuskurssille. Tämän lisäkoulutuksen mahdollistaa kokemus siitä, että on asunut ihmisen sisimmässä, ja sitä annetaan, aina ennen kuin Suuntaaja lähetetään uudelleen ajallisuuden evolutionaarisiin maailmoihin.

109:1.3 (1195.4) Tosiasialliselle elämisen kokemukselle ei ole mitään kosmista korviketta. Vastikään muodostetun Ajatuksensuuntaajan jumalallisuuden täydellisyys ei millään muotoa varusta tätä Salaperäistä Opastajaa kokemusperäisellä hoivaamiskyvyllä. Kokemusta ei voi erottaa elävästä olemassaolosta, sillä kysymys on siitä ainoasta asiasta, jonka osalta minkäänmääräinen jumalallisuus ei voi antaa sinulle vapautta siitä välttämättömyydestä, että se on tosiasiassa elämällä hankittava. Niinpä Ajatuksensuuntaajien on Korkeimman nykyisessä vaikutuspiirissä elävien ja toimivien kaikkien muiden olentojen tavoin hankittava kokemusta; niiden tulee kehittymällä edetä alemmista, kokemattomista ryhmistä korkeampiin ja kokeneempiin ryhmiin.

109:1.4 (1196.1) Kuolevaisen mielessä Suuntaajat läpikäyvät selkeän kehityksellisen elämänuran; ne tavoittavat sellaisen saavutusta merkitsevän reaalisuuden, joka kuuluu niille ikuiset ajat. Askel askeleelta ne hankkivat Suuntaajalle ominaista taitoa ja kykyä tuloksena kaikista ja mistä hyvänsä kosketuksistaan aineellisiin rotuihin siitä riippumatta, jäävätkö niiden yksittäiset kuolevaiskohteet eloon vaiko eivät. Ne ovat myös ihmismielen kanssa tasavertaisia kumppaneita eloonjäämiskapasiteettia merkitsevän kuolemattoman sielun kehityksen vaalimisessa.

109:1.5 (1196.2) Suuntaajan kehityksen ensimmäinen vaihe saavutetaan fuusiossa kuolevaisen olennon eloonjäävän sielun kanssa. Kun te siis olemukseltanne kehitytte sisäänpäin ja ylöspäin ihmisestä Jumalaksi, Suuntaajat puolestaan kehittyvät olemukseltaan ulospäin ja alaspäin Jumalasta ihmiseksi. Ja näin tämän jumalallisuuden ja ihmisyyden välisen liiton lopputuloksena tulee ikiajat olemaan ihmisen poika ja Jumalan poika.

2. Omatoimiset Suuntaajat

109:2.1 (1196.3) Teille on kerrottu, että Suuntaajat luokitellaan niiden saaman kokemuksen perusteella neitseellisiksi, edistyneiksi ja korkeimmiksi. Teidän tulisi tuntea myös muuan toiminnallinen luokittuma, nimittäin omatoimiset Suuntaajat. Omatoiminen Suuntaaja on sellainen, joka

109:2.2 (1196.4) 1. On saanut tiettyä tarpeellista kokemusta tahdollisen luodun kehittyvästä elämästä joko väliaikaisena sisimmässäolijana sentyyppisessä maailmassa, jossa Suuntaajia vain lainataan kuolevaiskohteille, tai sitten varsinaisella fuusioplaneetalla, jossa asianomainen ihminen ei jäänytkään eloon. Tällainen Opastaja on joko edistynyt tai korkein Suuntaaja.

109:2.3 (1196.5) 2. On saattanut hengellisen voiman tasapainoon ihmisessä, joka on suoriutunut kolmannesta psyykkisestä kehästä ja jolle on osoitettu henkilökohtainen serafisuojelija.

109:2.4 (1196.6) 3. On saanut kohteen, joka on tehnyt verrattoman päätöksen eli on juhlallisesti ja vilpittömästi kihlautunut Suuntaajan kanssa. Suuntaaja ennakoi aikaa, jolloin varsinainen fuusio tapahtuu, ja pitää liittoa jo tapahtuneena tosiasiana.

109:2.5 (1196.7) 4. On saanut kohteen, joka on otettu jäseneksi johonkin niistä kohtalon varajoukoista, joita on kuolevaisten ylösnousemuksen piiriin kuuluvassa evolutionaarisessa maailmassa.

109:2.6 (1196.8) 5. On joskus ihmisen nukkuessa irrotettu tilapäisesti siitä kuolevaisen mielestä, johon se on suljettu, ja lähetetty suorittamaan jokin tärkeä yhteydenpitoon, yhteydenottoon, uudelleenrekisteröimiseen tai muuhun ihmisen ulkopuoliseen palvelutoimintaan kuuluva tehtävä, joka liittyy toimeksiannon kohteena olevan maailman hengelliseen hallintoon.

109:2.7 (1196.9) 6. On kriisitilanteessa palvellut jonkun sellaisen ihmisen kokemuksessa, joka oli henkipersoonallisuuden aineellinen täydenne, henkipersoonallisuuden, jolle oli uskottu jonkin asianomaisen planeetan hengelliselle asiainhoidolle välttämättömän, kosmisen toimenpiteen suorittaminen.

109:2.8 (1196.10) Omatoimiset Suuntaajat näyttävät omaavan melkoisesti tahtoa kaikissa asioissa, joissa ei ole kysymys niiden välittömänä asuinpaikkana olevista ihmispersoonallisuuksista, kuten osoittavat ne lukuisat urotyöt, joita ne suorittavat sekä itseensä liittyvien kohteidensa sisäpuolella että näiden ulkopuolella. Tällaiset Suuntaajat ovat mukana monissa asianomaisen maailman toiminnoissa, mutta useimmiten ne toimivat itse valitsemiensa maallisten tomumajojen huomaamattomina asukkaina.

109:2.9 (1196.11) Nämä korkeamman- ja kokeneemmantyyppiset Suuntaajat voivat epäilemättä vaihtaa viestejä muissa maailmoissa olevien vastaavanlaisten Suuntaajien kanssa. Mutta vaikka omatoimiset Suuntaajat tällä tavoin keskenään kommunikoivatkin, ne tekevät sen kuitenkin vain keskinäisen työnsä tasoilla ja varjellakseen sitä suojelutyöhön liittyvää tietoaineistoa, joka on niiden olinpaikkana olevien maailmojen suuntaajapalvelulle oleellisen tärkeää, jos kohta onkin esiintynyt tilanteita, jolloin niiden tiedetään kriisiaikoina toimineen planeettainvälisten asioiden parissa.

109:2.10 (1197.1) Korkeimmat ja omatoimiset Suuntaajat voivat oman tahtonsa mukaan poistua ihmisruumiista. Nämä asujaimet eivät ole kuolevaisen elollisuuden elimellinen tai biologinen osa, vaan ne ovat jotakin jumalallista, joka on laskettu elollisuuden päälle. Alkuperäisissä elollisuutta koskevissa suunnitelmissa niihin varauduttiin, mutta aineellisen olemassaolon kannalta ne eivät ole mitään sellaista, jota ilman ei tultaisi toimeen. Olisi kuitenkin pantava merkille, että kuolevaiseen tomumajaan kerran asetuttuaan ne eivät sieltä kovinkaan usein poistu edes tilapäisesti.

109:2.11 (1197.2) Supertoimiset Suuntaajat ovat niitä, jotka ovat suoriutuneet voitokkaasti kaikista niille uskotuista tehtävistä ja jotka odottavat vain aineellisen elämänvälikappaleen hajoamista tai kuolemattoman sielun taivaaseenottoa.

3. Suuntaajien suhde eri kuolevaistyyppeihin

109:3.1 (1197.3) Salaperäisten Opastajien työn luonne vaihtelee yksityiskohdiltaan sen mukaan, minkäluontoisia niiden toimeksiannot ovat, eli sen mukaan, ovatko ne yhdysside- vai fuusio-Suuntaajia. Jotkin Suuntaajat ovat vain lainassa kohteensa ajallisen elämänvaiheen ajan, toiset taas annetaan persoonallisuuden saavuttajaehdokkaiksi, joilla on lupa iäiseen fuusioitumiseen siinä tapauksessa, että niiden kohde jää eloon. Niiden toiminnassa esiintyy myös vähäistä eroavuutta eri planeettatyyppien kesken samoin kuin eri järjestelmissä ja universumeissa. Mutta kokonaisuutena ottaen niiden työtehtävät ovat merkillepantavan yhdenmukaisia, jopa yhdenmukaisempia kuin yksienkään muiden taivaallisten olentojen luotujen yhteisöjen velvollisuudet.

109:3.2 (1197.4) Tietyissä alkukantaisissa maailmoissa (ensimmäistä sarjaa edustava ryhmä) Suuntaaja asuu luodun mielessä saadakseen kokemuksellista harjaannusta, pääasiassa itsensäsivistämisen ja asteittain etenevän kehittymisen hyväksi. Neitseellisiä Suuntaajia lähetetään mainitunlaisiin maailmoihin tavallisesti niinä varhaisina aikoina, jolloin primitiiviset ihmiset ovat vasta tulossa päätöksenteon laaksoon, mutta jolloin vielä verrattain harvat valitsevat nousun itsehillinnän ja luonteenlujuuden hankkimisen kukkuloiden takana siintäville moraalin vuorenhuipuille päästäkseen kehkeytymässä olevaa hengellisyyttä osoittaville korkeammille tasoille. (Monet, jotka eivät onnistu suuntaajaanfuusioitumisessa, jäävät kuitenkin eloon Henkeen fuusioituneina taivasmatkalaisina.) Suuntaajat saavat arvokasta harjoitusta ja hankkivat suurenmoista kokemusta ollessaan tällä tavoin tilapäisesti yhteydessä primitiivisiin mieliin, ja ne pystyvät myöhemmin hyödyntämään tätä kokemusta muissa maailmoissa elävien korkeampien olentojen hyväksi. Koko laajasta universumista ei mikään säilyttämisen arvoinen koskaan katoa.

109:3.3 (1197.5) Toisentyyppisessä maailmassa (toista sarjaa edustava ryhmä) Suuntaajat annetaan kuolevaisille olennoille vain lainaksi. Näissä maailmoissa Opastajat eivät koskaan voi näin ihmisessä asumalla saavuttaa fuusiopersoonallisuutta, mutta kuolevaisen olennon elämän kuluessa ne antavat ihmiskohteilleen suurenmoista apua, huomattavasti enemmän kuin, mitä ne kykenevät antamaan Urantian kuolevaisille. Näissä maailmoissa Suuntaajat annetaan kuolevaisluoduille lainaksi yhden ainoan elämänkulun ajaksi heidän korkeampien hengellisten saavutustensa esikuviksi, väliaikaisiksi auttajiksi siinä kiehtovassa tehtävässä, jonka tarkoituksena on jonkin eloonjäämispiirteen täydellistäminen. Suuntaajat eivät luonnollisen kuoleman jälkeen enää palaa, vaan nämä eloonjäävät kuolevaiset saavuttavat ikuisen elämän Henkeen fuusioitumalla.

109:3.4 (1197.6) Urantian kaltaisissa maailmoissa (kolmatta sarjaa edustava ryhmä) tapahtuu reaalinen kihlautuminen jumalallisten lahjojen kanssa, tapahtuu elämän ja kuoleman kihlaus. Jos jäät eloon, silloin tulee vallitsemaan ikuinen liitto, iäti kestävä fuusio, silloin ihmisestä ja Suuntaajasta tehdään yksi ja sama olento.

109:3.5 (1197.7) Tämän maailmojen sarjan kolmiaivoisissa kuolevaisissa Suuntaajat kykenevät ajallisen elämän kuluessa rakentamaan paljon enemmän aktuaalista yhteyttä kohteisiinsa kuin, mihin ne kykenevät yksi- tai kaksiaivoisten tyyppien kohdalla. Mutta kolmiaivoiseen tyyppiin kuuluvat etenevät kuolemanjälkeisessä elämänvaiheessa samalla tavoin kuin etenevät yksiaivoinen tyyppi ja kaksiaivoiset ihmisten sukukunnat – Urantian rodut.

109:3.6 (1198.1) Kaksiaivoisten maailmoissa neitseellisiä Suuntaajia määrätään lahjoittautuneen Paratiisin-Pojan vierailun jälkeen enää harvoin henkilöille, joilla on kiistatonta kapasiteettia eloonjäämiseen. Uskomme, että tällaisissa maailmoissa käytännöllisesti katsoen kaikki Suuntaajat, jotka asuvat eloonjäämiskapasiteetin omaavissa älyllisissä miehissä ja naisissa, kuuluvat edistyneeseen tai korkeimpaan tyyppiin.

109:3.7 (1198.2) Monissa Urantian alkuaikojen evolutionaarisissa roduissa esiintyi kolme olentojen ryhmää. Oli niitä, jotka olivat niin eläimellisiä, että heiltä kerta kaikkiaan puuttui suuntaajakapasiteetti. Oli niitä, jotka osoittivat epäilyksetöntä kapasiteettia Suuntaajien saamiseen ja jotka sellaisen heti saivatkin, kunhan he saavuttivat moraalista vastuunkantamista osoittavan iän. Oli kolmaskin luokka, ja se sijoittui kahden edellisen rajamaastoon. Tähän luokkaan kuuluvilla oli kapasiteettia Suuntaajan saamiseen, mutta Opastajat saattoivat asettua heidän mieleensä vasta asianomaisen yksilön esittämän henkilökohtaisen pyynnön jälkeen.

109:3.8 (1198.3) Mutta moni neitseellinen Suuntaaja on sellaisten olentojen seurassa palvellessaan, jotka eivät tosiasiassa täytä eloonjäämisen edellytyksiä siksi, että he ovat menettäneet tämän perintöoikeutensa epäkelpojen ja ala-arvoisten esivanhempiensa vuoksi, saanut arvokasta esikokemusta evolutionaariseen mieleen yhteyttä pitäessään, ja siitä on näin tullut jossakin muussa maailmassa olevaan korkeammantyyppiseen mieleen myöhemmin annettavaa tehtäväänosoitusta ajatellen entistäkin pätevämpi.

4. Suuntaajat ja ihmispersoonallisuus

109:4.1 (1198.4) Sisimmässä elävät Suuntaajat antavat suurenmoista apua ihmisten väliselle korkeammanmuotoiselle älylliselle kanssakäymiselle. Eläimillä on kyllä yhteenkuuluvuudentunteita, mutta ne eivät vaihda käsityksiä toistensa kanssa. Ne kykenevät tuomaan julki tunnetilojaan, mutteivät ideoita ja ihanteita. Eivät eläimestä polveutuvat ihmisetkään saa kokemusta tyypiltään korkeasta älyllisestä ajatustenvaihdosta eikä hengellisestä yhteydestä kaltaisiinsa, ennen kuin Ajatuksensuuntaajat on annettu lahjaksi, jos kohta tällaiset evolutionaariset luodut ovatkin tiellä kohti Suuntaajien saamista, sitten kun he kehittävät puhekielen.

109:4.2 (1198.5) Eläimetkin toki vaihtavat alkeellisella tavalla viestejä keskenään, mutta tällaisessa primitiivisessä kontaktissa on vain vähän tai ei ollenkaan omakohtaisuutta. Suuntaajat eivät ole persoonallisuutta, vaan ne ovat esipersoonallisia olentoja. Mutta ne ovat silti peräisin persoonallisuuden lähteestä, ja niiden läsnäolo lisää ihmispersoonallisuuden laadullisia ilmentymiä. Tämä pitää paikkansa eritoten siinä tapauksessa, että Suuntaaja on saanut aiempaa kokemusta.

109:4.3 (1198.6) Riippuu paljolti Suuntaajan tyypistä, millainen ihmispersoonallisuuden julkitulon potentiaali on. Kautta aikakausien monet Urantian suurista älyllisistä ja hengellisistä johtajista ovat saavuttaneet vaikutusvaltaa ennen kaikkea siksi, että heidän sisimmässään oleva Suuntaaja oli verraton ja omasi aikaisempaa kokemusta.

109:4.4 (1198.7) Sisimmässä asuvat Suuntaajat ovat harjoittaneet laajaa yhteistyötä muiden hengellisten influenssien kanssa muinaisaikojen primitiivisten ihmisten jälkeläisiä perin pohjin muuntaessaan ja ihmistäessään. Jos Urantian asukkaiden mielessä asuvat Suuntaajat vedettäisiin täältä pois, maailmassa alkaisi vähitellen vallita monet sellaiset olot ja tavat, jotka olivat ominaisia primitiivisten aikojen ihmisille. Jumalalliset Opastajat ovat eräs edistyvän sivilisaation reaalisista potentiaaleista.

109:4.5 (1198.8) Olen tarkkaillut Urantialla eräässä mielessä asuvaa Ajatuksensuuntaajaa, joka on Uversan luetteloiden mukaan asunut Orvontonissa aikaisemmin viidessätoista mielessä. Emme tiedä, onko tällä Opastajalla ollut samanlaisia kokemuksia muissakin superuniversumeissa, mutta uskon niin olevan. Kysymyksessä on ihailtava Suuntaaja ja eräs nykyisen aikakauden hyödyllisimmistä ja pystyvimmistä voimista Urantialla. Mitä muut ovat menettäneet siinä, että ovat kieltäytyneet jäämästä eloon, sen tämä ihmisolento (ja koko teidän maailmanne) nyt korjaa voitokseen. Siltä, jolla ei ole eloonjäämisen ominaisuuksia, otetaan pois jopa se kokenut Suuntaaja, joka hänellä nyt on, kun taas sille, jolla on eloonjäämisen mahdollisuuksia, annetaan saamattoman luopurin esikokenut Suuntaajakin.

109:4.6 (1199.1) Suuntaajat saattavat jossakin mielessä olla edistämässä jonkinmääräistä planetaarista ristipölyttymistä totuuden, kauneuden ja hyvyyden aloilla. Mutta niille annetaan perin harvoin kahta asumiskokemusta samalla planeetalla. Urantialla ei tällä haavaa palvele yhtään sellaista Suuntaajaa, joka olisi ollut tässä maailmassa ennenkin. Minä tiedän, mistä minä puhun, sillä Uversan arkistoissa meillä on Suuntaajien numerot ja ansioluettelot.

5. Suuntaajan mielessäoloa haittaavat aineelliset tekijät

109:5.1 (1199.2) Korkeimmat ja omatoimiset Suuntaajat kykenevät useinkin tuomaan ihmisen ajatteluun hengellisesti tärkeitä tekijöitä, kunhan ajattelu virtaa vapaana luovan mielikuvituksen esteettömissä mutta hallituissa uomissa. Tällaisina hetkinä ja joskus myös unen aikana Suuntaaja kykenee pysäyttämään mentaaliset virrat, kammitsoimaan virtauksen ja sitten kääntämään ideain vuon toisaalle. Ja kaikki tämä tehdään, jotta saataisiin aikaan syvällisiä muutoksia ylitietoisuuden korkeammissa sopukoissa. Näin mielen voimat ja energiat virittyvät entistä täydemmin nykyisyyden ja tulevaisuuden hengellisen tason yhteydenpitoa merkitsevien sävelten sävellajiin.

109:5.2 (1199.3) Toisinaan on mahdollista saada mieli valaistumaan, on mahdollista kuulla sisälläsi jatkuvasti puhuvaa jumalallista ääntä niin, että saatat päästä osittaiseen tietoisuuteen sisimmässäsi pysyvästi asuvan potentiaalisen persoonallisuuden viisaudesta, totuudesta, hyvyydestä ja kauneudesta.

109:5.3 (1199.4) Mutta teidän epävakaat ja ailahtelevat mentaaliset asenteenne johtavat usein siihen, että Suuntaajien suunnitelmat valuvat tyhjiin ja niiden työskentely häiriintyy. Sen lisäksi, että Suuntaajien työskentelyä häiritsee se, minkäluonteisia kuolevaisrodut ovat synnynnäisesti, tätä hoivaa hidastavat suuresti myös ennalta omaksumanne mielipiteet, ajatuspinttymänne ja jäykistyneet ennakkoluulonne. Mainittujen haittatekijöiden vuoksi tietoisuuteen nousevat monestikin vain Suuntaajien keskeneräiset aikaansaannokset, ja näin käsitysten sekasortoisuus on väistämätöntä. Mentaalisia tilanteita tarkastellessanne on siksi turvallisinta pitää jokaista ajatusta ja kokemusta suoralta kädeltä vain sinä, mitä se aktuaalisesti ja pohjimmiltaan on, ja jättää kokonaan huomiotta se, mitä se olisi saattanut olla.

109:5.4 (1199.5) Elämän suuri pulma on siinä, miten sovittaa esi-isiltä perityt elämän viettämistä koskevat mieltymykset Salaperäisen Opastajan jumalallisen läsnäolon alkuun panemien hengellisten yllykkeiden asettamiin vaatimuksiin. Vaikkei yksikään ihminen universumissa ja superuniversumissa viettämänsä elämänvaiheen aikana voikaan palvella kahta herraa, on jokaisen ihmisen nyt Urantialla elämänne elämän kuluessa pakostakin palveltava kahta herraa. Hänen on perehdyttävä siihen taitoon, miten tehdään jatkuvasti inhimillisiä, ajallisia kompromisseja, samalla kun hän osoittaa hengellistä alamaisuutta vain yhdelle herralle. Ja juuri tämän takia niin monet horjuvat ja epäonnistuvat, uupuvat ja sortuvat evolutionaarisen kilvoittelun paineen alla.

109:5.5 (1199.6) Vaikka biologisena perintöosana saadut aivovarustus ja sähkö-kemiallinen säätelyjärjestelmä vaikuttavat kumpikin tehokkaan suuntaajatoiminnan piiriä rajoittavasti, mikään perinnöllinen rasite (normaaleissa mielissä) ei koskaan estä lopulta tapahtuvaa hengellisten tavoitteiden saavuttamista. Perinnöllisyys saattaa häiritä vauhtia, jolla persoonallisuus vallataan, mutta se ei estä taivaasmatkalaisen tutkimusmatkan tarkoituksen lopulta tapahtuvaa toteutumista. Jos tahdot toimia yhdessä Suuntaajan kanssa, niin jumalallinen lahja tulee ennemmin tai myöhemmin kehittämään kuolemattoman morontiasielun, ja siihen fuusioiduttuaan se esittelee uuden luodun paikallisuniversumin täysivaltaiselle Mestari-Pojalle ja lopulta Paratiisissa olevalle Suuntaajien Isälle.

6. Todellisten arvojen häviämättömyys

109:6.1 (1200.1) Suuntaajat eivät koskaan tuota pettymystä; mikään säilyttämisen arvoinen ei koskaan joudu hukkaan; jokaiseen tahdolliseen luotuun sisältyvä jokainen merkityksellinen arvo säilyy varmasti ja siitä riippumatta, jääkö merkityksen löytävä tai sitä arvioiva persoonallisuus eloon vai ei. Tilanne siis on sellainen, että kuolevainen luotu saattaa torjua eloonjäämisen, mutta elämästä saatua kokemusta ei silti heitetä hukkaan, vaan ikuinen Suuntaaja vie tällaisen ilmeisen haaksirikkoutuneen elämän säilyttämisenarvoiset piirteet mukanaan johonkin toiseen maailmaan ja luovuttaa nämä jäljelle jääneet merkitykset ja arvot siellä jollekulle korkeampaa tyyppiä edustavalle eloonjäämiskykyiselle kuolevaismielelle. Mikään arvollinen kokemus ei koskaan tapahdu turhaan. Mikään todellinen merkitys tai reaalinen arvo ei koskaan tuhoudu.

109:6.2 (1200.2) Salaperäinen Opastaja on sillä tavoin suhteessa fuusioehdokkaisiin, että jos kuolevainen osapuoli hylkää Opastajan ja ihmisosapuoli kieltäytyy seuraamasta ylösnousemuksellista elämänuraa, niin sitten kun Suuntaaja pääsee hänestä luonnollisen kuoleman hetkellä (tai jo sitä ennen) vapaaksi, se vie mukanaan kaiken sen säilyttämisen arvoisen, joka on kehittynyt kyseisen, eloonjäämättömän luodun mielessä. Jos sattuisi käymään niin, että Suuntaaja ei toistuvista yrityksistä huolimatta onnistu saavuttamaan fuusiopersoonallisuutta siksi, etteivät sen toinen toistaan seuraavat ihmiskohteet jää eloon, ja jos tämä Opastaja myöhemmin satuttaisiin personoimaan, niin koko tämä hankittu kokemus siitä, että on asunut kaikissa näissä kuolevaismielissä ja oppinut ne tuntemaan, muuttuisi kyseisen vasta-Personoidun Suuntaajan aktuaaliseksi omaisuudeksi, perinnöksi, josta hän saisi nauttia ja jota hän saisi käyttää hyväkseen kaikkina tulevina aikakausina. Tähän luokkaan kuuluva Personoitu Suuntaaja on kaikkien entisten ihmisisäntiensä kaikkien säilyttämisen arvoisten piirteiden monikoosteinen kokoelma.

109:6.3 (1200.3) Kun pitkän universumikokemuksen omaavat Suuntaajat tarjoutuvat asumaan lahjoittautumistehtävää suorittavissa jumalallisissa Pojissa, ne ovat täysin tietoisia siitä, ettei persoonallisuutta ole koskaan tämän palveluksen kautta saavutettavissa. Mutta usein henkien Isä kuitenkin suo persoonallisuuden näille tarjokkaille ja asettaa heidät kaltaistensa johtajiksi. Kysymyksessä ovat persoonallisuudet, joille osoitetaan kunniaa antamalla heille valtaa Diviningtonissa. Ja heidän ainutlaatuinen olemuksensa kätkee sisäänsä sen mosaiikkimaisen ihmisyyden, jonka he ovat saaneet moninkertaisista kokemuksistaan kuolevaisessa-asumisesta, samoin kuin heidän viimeisestä sisimmässäasumisestaan perua olevan henkijäljenteen lahjoittautuneen Paratiisin-Pojan ihmishahmoisesta jumaluudesta.

109:6.4 (1200.4) Teidän paikallisuniversuminne Suuntaajien toimintoja johtaa Nebadonin Mikaelin Personoitu Suuntaaja, se sama Opastaja, joka häntä askel askeleelta opasti, kun hän eli ihmiselämäänsä Joshua ben Josefin lihallisessa hahmossa. Luottamustehtävänsä tämä oivallinen Suuntaaja suoritti uskollisesti, ja viisaasti tämä uljas Opastaja ihmisluontoa ohjasi, kun se taukoamatta opasti Paratiisin-Pojan kuolevaismieltä Isän täydellisen tahdon mukaisen tien valitsemisessa. Tämä Suuntaaja oli aikaisemmin, Abrahamin päivinä, palvellut Makiventa Melkisedekin mukana, ja se oli ollut osallisena suunnattomissa urotöissä sekä ennen Makiventan sisimmässä asumista että edellä mainittujen lahjoittautumiskokemusten välillä.

109:6.5 (1200.5) Tämä Suuntaaja saavutti Jeesuksen ihmismielessä toden totta riemuvoiton, mielessä, joka jokaisessa esiin nousseessa elämäntilanteessa säilytti pyhittäytyneen antaumuksensa Isän tahtoa kohtaan, sanoihan hän: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi, ei minun.” Tällainen päättäväinen pyhittäytyminen on todellinen passi pois ihmisluonnon rajoittuneisuuksista jumalallisen perillepääsyn lopullisuuteen.

109:6.6 (1200.6) Nyt tämä sama Suuntaaja heijastelee suurenmoisen persoonallisuutensa tutkimattomassa olemuksessa Joshua ben Josefissa ennen tämän kastetta vallinnutta ihmisyyttä, sitä ikuista ja elävää jäljennöstä niistä ikuisista ja elävistä arvoista, jotka kaikista urantialaisista suurin loi tavanomaisen elämän vaatimattomista olosuhteista sillä tavoin kuin hän eli elämänsä ammentaessaan täysin tyhjiin ne hengelliset arvot, jotka ylipäätään voidaan kuolevaisen kokemuksessa saavuttaa.

109:6.7 (1201.1) Kaikelle sille pysyvää arvoa omaavalle, joka on uskottu Suuntaajan haltuun, taataan ikuinen säilyminen. Nämä hallussaan olevat omaisuuserät Suuntaaja tietyissä tapauksissa säilyttää lahjoittaakseen ne tulevaisuudessa asuinpaikkanaan olevalle kuolevaisen mielelle. Toisissa tapauksissa, ja personoimisen jälkeen, nämä kuolemasta selviytyvät ja säilytetyt realiteetit pidetään tallessa tulevaa Kokonaisuniversumin Arkkitehtien palveluksessa tapahtuvaa hyväksikäyttöä varten.

7. Personoitujen Suuntaajien kohtalo

109:7.1 (1201.2) Niistä Isän osasista, jotka eivät ole Suuntaajia, emme osaa sanoa, ovatko ne personoitavissa vaiko eivät, mutta teille on kerrottu, että persoonallisuus on Universaalisen Isän omassa vallassa oleva, hänen vapaasta tahdostaan riippuva lahjoite. Sikäli kuin tiedämme, suuntaajatyyppiä edustava Isän osanen saavuttaa persoonallisuuden vain sillä, että tämä persoonalliselle olennolle osoittamallaan palvelulla ja hoivalla hankkii persoonan ominaisuuksia. Näiden Personoitujen Suuntaajien koti on Diviningtonissa, jossa he opettavat ja ohjaavat esipersoonallisia tovereitaan.

109:7.2 (1201.3) Personoidut Ajatuksensuuntaajat ovat kaukaisuuksiin ulottuvan universumien universumin pidäkkeettömiä, tehtävään osoittamattomia ja täysivaltaisia vakauttajia ja kompensoijia. Heissä yhdistyvät Luojan ja luodun kokemus – eksistentiaalinen ja kokemuksellinen. He ovat yhdistettyjä ajallisuuden ja ikuisuuden olentoja. Heissä liittyvät yhteen maailmankaikkeuden hallinnossa esiintyvät esipersoonallinen ja persoonallinen.

109:7.3 (1201.4) Personoidut Suuntaajat ovat Kokonaisuniversumin Arkkitehtien kaikin puolin viisaita ja voimallisia täytäntöönpanijoita. He ovat Universaalisen Isän koko huolenpitoasteikon – persoonallisen, esipersoonallisen ja ylipersoonallisen – persoonallisia toimihenkilöitä. He ovat niitä, jotka Perimmäisen Jumalan toimipiiriä edustavien transsendentaalisiin, absoniittisiin sfääreihin kuuluvien kaikkien maailmojen joka puolella, aina Absoluuttisen Jumalan tasoille saakka persoonallisesti huolehtivat epätavallisesta, epätavanomaisesta ja odottamattomasta.

109:7.4 (1201.5) He ovat universumeissa ainoat olennot, joiden olemus sulkee sisäänsä kaikki tunnetut persoonallisuuden suhteet, sillä he ovat kaikkipersoonallisia: he ovat ennen persoonallisuutta, he ovat persoonallisuutta ja he ovat persoonallisuuden jälkeen. He tuovat esille Universaalisen Isän persoonallisuuden sellaisena kuin se oli ikuisessa menneisyydessä, sellaisena kuin se on ikuisessa nykyisyydessä ja ikuisessa tulevaisuudessa.

109:7.5 (1201.6) Isä lahjoitti Iankaikkiselle Pojalle infiniittiseen ja absoluuttiseen luokkaan kuuluvan persoonallisuuden, mutta hän päätti varata omaa hoivatyötään varten Personoidun Suuntaajan tyyppiä olevan kokemuksellisen persoonallisuuden, joka annetaan eksistentiaaliselle esipersoonalliselle Suuntaajalle, ja näin näiden on kumpaisenkin määrä päätyä tulevan ikuisuuden superpersoonallisuudeksi, joka edustaa Perimmäisen, Korkein-Perimmäisen, absoniittisten toimipiirien transsendentaalista hoivaamista, jopa Perimmäis-Absoluuttisen tasoille saakka.

109:7.6 (1201.7) Personoituja Suuntaajia nähdään universumeissa vain harvoin vapaasti liikkumassa. Silloin tällöin he pitävät neuvoa Päivien Muinaisten kanssa, ja joskus sattuu, että seitsenkertaisten Luoja-Poikien Personoidut Suuntaajat tulevat konstellaatioiden päämajamaailmoihin keskustelemaan Vorondadek-hallitsijoiden kanssa.

109:7.7 (1201.8) Kun Urantian planeettakohtainen Vorondadek-tarkkailija – se Kaikkein Korkein holhooja, joka jokin aika sitten ryhtyi hoitamaan teidän maailmanne hätätilanaikaista sijaishallitsijan tointa – toi julki valtuutensa täällä asuvan kenraalikuvernöörin edessä, niin hän ryhtyi hoitamaan Urantian hätätilahallintoa itse valitsemansa täysilukuisen esikunnan kanssa. Hän osoitti kaikille työtovereilleen ja avustajilleen viivyttelemättä näiden planetaariset tehtävät. Mutta hän ei valinnut niitä kolmea Personoitua Suuntaajaa, jotka ilmaantuivat hänen eteensä samana hetkenä, kun hän ryhtyi hoitamaan sijaishallitsijan tehtäviä. Hän ei edes tiennyt, että nämä tällä tavoin ilmestyisivät, sillä edellisen sijaishallinnon aikana he eivät samalla tavalla tuoneet julki jumalallista läsnäoloaan. Eikä Kaikkein Korkein sijaishallitsija näille vapaaehtoisille Personoiduille Suuntaajille myöskään osoittanut palvelutehtäviä eikä määrännyt velvollisuuksia. Siitä huolimatta nämä kolme kaikkipersoonallista olentoa olivat tuohon aikaan Urantialla palvelleiden lukuisten taivaallisten olentojen luokkien joukossa kaikkein aktiivisimpia.

109:7.8 (1202.1) Personoidut Suuntaajat toimittavat monenlaisia palveluksia universumipersoonallisuuksien lukuisille luokille, mutta meillä ei ole lupaa keskustella näistä palveluksista sellaisten evolutionaaristen luotujen kanssa, joissa asuu Suuntaaja. Nämä erikoislaatuiset inhimilliset jumalolennot kuuluvat koko suuruniversumin kaikkein merkittävimpiin persoonallisuuksiin, eikä kukaan rohkene ennustaa, mitkä mahdollisesti ovat heidän tehtävänsä tulevaisuudessa.

109:7.9 (1202.2) [Esittänyt muuan Orvontonin Yksinäinen Sanansaattaja.]