Urantia-sällskapet
i Finland

Urantiaboken

urantia-kirja iso Urantia-kirja pieni

Copyright

Urantia Foundation har inregistrerat de tre himmelsblå koncentriska cirklarna samt orden "Urantia" och "Urantian" som Urantia-symboler. Stiftelsen är en allmännyttig organisation som inte eftersträvar vinst, och dess huvudsakliga syften är att bevara texten oförändrad, att producera högklassiga översättningar till de många språken i världen samt att trycka och distribuera boken.

Var finns boken att få?

Urantiaboken har nu utkommit på svenska (10.11.2010); den kan beställas t.ex. från Akademiska Bokhandeln

Den finska versionen finns att få i de flesta större bibilotek och boklådor i Finland. Den kan också beställas från stiftelsens filialbyrå i Finland. Den finska boken kostar inbunden 23 euro.

Urantiaboken är översatt i följande språk (2023):
Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, koreanska, litauiska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska och turkiska.

Utöver dessa finns boken i få, fortfarande icke-officiella översättningar:
Arabiska, kroatiska, tjeckiska, farsi, grekiska, hebreiska och japanska.
Dessa översättningar är ännu inte slutförda och de kan sakna några kapitel.

Beställningar från Urantia Foundations byrå i Finland:
- E-post: Urantia-säätiö

En kort beskrivning av bokens innehåll

 • Ursprung
  Boken är en uppenbarelse, given av himmelska varelser till välsignelse för människorna på Urantia, namnet på vår planet. Bokens innehåll mottogs under första hälften av nittonhundratalet av en liten grupp människor, den s.k. kontaktkommissionen i Chicago USA . Kommissionsmedlemmarnas namn framgår inte av boken, men det finns en informell tradition tillgänglig inom Urantia-rörelsen, på finska t.ex. i publikationen Heijaste 4/2000, på engelska via Urantia Foundations hemsida: www.urantia.org. För mången är emellertid den informationen irrelevant - efter att man en gång har läst boken! Det är med avsikt man inte velat upphöja någon människa bara för att han/hon var involverad i uppenbarelseprocessen; bokens text talar bäst för sig själv. Alla bokens författare, nämligen de himmelska personligheterna, är däremot noggrannt identifierade - inte alltid som individer men som representater för sin varelseklass, t.ex som en "Visdomens fulländare", en "Melkisedek" eller en "ärkeängel".

 • Innehåll
  Boken uppger sig själv vara det femte stora kosmiska ingripandet i jordemänniskans historia, en epokgörande uppenbarelse om gudomen och den kosmologiska uppbyggnaden. Den första epokgörande uppenbarelsen gavs redan för ca 500.000 år sedan. Urantiaboken är emellertid den första uppenbarelsen som givits i bokform. Den har mycket att säga om gudomen, genuin religion, kosmologi, vetenskap, människosläktets historia, filosofi, allt i linje med den moderna människans sätt att tänka och förstå. På några ställen tangerar innehållet gränsen för människans fattningsförmåga, men man kan inte undgå att inse att författarna är synnerligen sakkunniga och auktoritativa samtidigt som de är mycket respektfulla, älskvärda och kärleksfullt omvårdande gentemot oss "mindre systrar och bröder" i universum.

  Bokens fyra delar:
  I. Centraluniversumet och superuniverserna
  II. Lokaluniversumet
  III. Urantias historia
  IV. Jesu liv och förkunnelse

 • Målsättning
  Varken Urantiaboken eller Urantia-rörelsen utgör någon religion, kult, sekt eller filosofisk skola. Kortfattat sagt summerar och koordinerar boken kunskapen om planetens historia och tillstånd som grund för en ny och vidare uppenbarelse. När boken citerar nuvarande religioners och filosofiers teser och uppfattningar betonar den deras bästa aspekter - det sanna, det sköna och det goda som man kan finna i var och en av dem. Boken stimulerar till självständigt tänkande, andlig tillväxt och personlig religion. Samtidigt banar den väg för ett socialt och samhälleligt framåtskridande i hela världen. Den beskriver människosläktets ursprung och bestämmelse och ger samtidigt en detaljerad redogörelse för livets ändamål och den mänskliga utvecklingens gång, utan att för den skull framstå som en profetisk bok. Bokens centrala budskap är tydligt: Guds faderskap + människans sonskap och broderskap som följer därav.

 • Vilka är det som läser Urantiaboken?
  Bland dem som studerar Urantiaboken finns många högt lärda vetenskapsmän såväl som mindre lärda lekmän; de företräder alla religiösa inriktningar och människoraser, många sådana som är okunniga om eller tvivlar på sin Skapare, ja även ateister. Gemensamt för alla är en oreserverad önskan att veta mera om de slutliga sanningarnas ursprung. De finner i Urantiaboken en outsinlig källa till kunskap om det eviga, oföränderliga, levande och ständigt självuppenbarande ursprunget till kosmisk sanning och visdom, det ursprung som formar universernas universum från en tidsålder till en annan. De finner även en redogörelse för människans chanser att överleva döden och vinna evigt liv. På sina 2097 sidor behandlar boken naturligtvis också otaliga andra ämnen av intresse men tillåter alltid läsaren att tänka själv och bilda sina personliga uppfattningar.

 • Ytterligare information
  - på finska: Urantia Foundations byrå i Finland, hemsida
  - på engelska: Urantia Foundation, USA, hemsida