Urantia-sällskapet
i Finland

Urantia-sällskapets ändamål

Urantia-sällskapet i Finland är en verksamhetsorienterad serviceorganisation, vars syfte är att främja kännedomen om och en saklig spridning av Urantiabokens budskap. Sällskapet förverkligar sitt syfte genom att ordna studietillfällen och möten, utge publikationer och producera studiematerial med anknytning till boken samt verka som förbindelselänk för dem som läser Urantiaboken.

Organisatorisk anknytning

Ett licensavtal med Urantia Foundation ger sällskapet rätt att använda de av stiftelsen registrerade namnet Urantia och varumärket bestående av tre himmelsblå koncentriska cirklar. Sällskapet inregistrerades i föreningsregistret i Finland år 1989 och är finsk nationell medlem av Urantia Association International
  • Urantia Foundation (UF) är en allmännyttig stiftelse, vars hemort är Chicago, USA. Stiftelsen äger bl.a. upphovsrätten till The Urantia Book och översättningarna av den (svarar för att texten bibehålls oförändrad), ombesörjer översättningarna samt utgivningen och distributionen av boken. Urantia Foundation har även ett filialbyrå i Finland. Byrån handhar bl.a. alla bokbeställningar

  • Urantia Association International (UAI) är en takorganisation för alla nationella och lokala Urantia-sällskap. UAI handhar internationella relationer och aktiviteter samt internationella publikationer och kontakter. Dess hemort är likaså Chicago, USA.


Utdrag ur Urantiaboken

Tron klavbinder inte den skapande fantasin, inte heller visar den oresonlig fördomsfullhet gentemot upptäckterna från vetenskaplig forskning.
[Urantiaboken, 101:8.4 (1115.1)]
Aforism, 14. Juni