Urantai Raamat

concentric circles, TM, CR

® Urantia Foundation’i registreeritud teenuse- ja kaubamärk

URANTIA FOUNDATION

Chicago, Illinois

2010 Estonian Translation
Esimene trükk 2010

Raamatu osad

Kirjade pealkirjad

Raamatu sisukord

 
ISBN: 978-1-883395-46-9
Autoriõigus Urantia Foundation, 2010.
Kõik õigused on kaitstud. Ühtki selle raamatu osa ei tohi paljundada, tõlkida ega omastada ühelgi moel ega ühegi vahendiga (ka elektrooniliselt, mehaaniliselt või muul viisil, näiteks fotokoopiana, lindistusena, mingi infopangana või otsingusüsteemina) ilma kirjastaja kirjaliku loata. Järelepärimised palume saata aadressil:
Urantia Foundation,
533 Diversey Parkway,
Chicago, Illinois 60614, USA.
Tel: +1 773 525 3319
Faks: +1 773 525 7739
www.urantia.org
Õpilased, üliõpilased ja õpetlased saavad tsitaatide kasutamise kohta informatsiooni kodulehelt www.urantia.org
”Urantia raamat” on tõlgitud ingliskeelsest raamatust The Urantia Book, mille esimese trüki avaldas Urantia Sihtasutus 1955. aastal. See on „Urantia raamatu” esimene trükk, mis esitab korrektselt ingliskeelse teksti sisu, kuid kuna „Urantia raamat” on inimeste töö vili ja seetõttu ebatäiuslik, tuleks iga kahtluse korral vaadelda ka ingliskeelset teksti.
Urantia Sihtasutus võib otsustada seda tõlget parandada enne järgmisi trükke.
URANTIA ja tiny concentric circles on Urantia Sihtasutuse registreeritud teenuse- ja kaubamärk.